สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีธาตุ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีธาตุ

4,825

491

1

557

1,049

1,049

119

46

1

883

1. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 39 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
2. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 29 29 29 0 8 0 21 รายชื่อ
3. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 27 27 27 0 5 0 22 รายชื่อ
5. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
6. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 8 สิงหาคม 2562 85 0 0 26 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
7. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
8. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 21 21 21 0 7 0 14 รายชื่อ
9. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 42 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
10. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
11. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
13. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 22 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
14. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
15. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 22 สิงหาคม 2562 90 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
16. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
17. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 3 กันยายน 2562 140 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
24. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 4 กันยายน 2562 140 50 0 12 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
25. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 5 กันยายน 2562 140 50 0 13 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
26. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 6 กันยายน 2562 140 50 0 31 81 81 0 0 1 80 รายชื่อ
27. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 9 กันยายน 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
28. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 10 กันยายน 2562 140 49 0 8 57 57 0 8 0 49 รายชื่อ
29. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 11 กันยายน 2562 170 50 1 41 92 92 0 2 0 90 รายชื่อ
30. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 12 กันยายน 2562 80 1 0 34 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
31. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 13 กันยายน 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
32. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 16 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 17 กันยายน 2562 80 0 0 20 20 20 0 8 0 12 รายชื่อ
34. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 18 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
35. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 19 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 20 กันยายน 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
37. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 23 กันยายน 2562 210 100 0 30 130 130 28 0 0 102 รายชื่อ
38. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 24 กันยายน 2562 240 85 0 0 85 85 85 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 25 กันยายน 2562 240 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 26 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 27 กันยายน 2562 240 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 30 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ