สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งฝน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทุ่งฝน

1,874

76

0

2

78

78

0

0

2

76

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 40 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 3 กันยายน 2562 40 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 103 25 0 0 25 25 0 0 2 23 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 17 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 22 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 24 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 29 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 31 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ