สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนสะอาด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโนนสะอาด

1,480

982

0

188

1,170

1,170

176

255

3

736

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 10 1 28 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 1 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 6 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 6 1 13 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 38 38 38 0 11 0 27 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 13 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 14 สิงหาคม 2562 150 125 0 0 125 125 0 47 0 78 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 20 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 23 สิงหาคม 2562 200 194 0 4 198 198 0 29 0 169 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 27 สิงหาคม 2562 20 19 0 4 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 4 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
17. หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 4 กันยายน 2562 200 172 0 0 172 172 0 40 0 132 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 5 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 6 0 24 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว 9 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 21 1 78 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 10 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 13 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 17 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 7 0 0 รายชื่อ
23. หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 20 กันยายน 2562 150 150 0 0 150 150 150 0 0 0 รายชื่อ
24. หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 24 กันยายน 2562 150 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 26 กันยายน 2562 20 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ