สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุมภวาปี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกุมภวาปี

460

199

0

23

222

222

1

11

2

208

1. ที่ทำการแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลสีออ ม.6 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2. ที่ทำการแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลสีออ ม.6 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคม ม. 2 บ.โคกสว่าง ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 50 45 0 0 45 45 0 11 2 32 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคม ม.3 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 19 สิงหาคม 2562 10 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมม.6 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคม ม. 5 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 20 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคม ม.8 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 26 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ