สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชนบท

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชนบท

880

209

0

2

211

211

43

3

0

165

1. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 2 กรกฎาคม 2562 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 4 กรกฎาคม 2562 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 10 กรกฎาคม 2562 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 12 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 19 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 23 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 25 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 14 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 22 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 29 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 3 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 3 กันยายน 2562 30 29 0 2 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 5 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 5 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 9 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 10 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 25 กันยายน 2562 90 43 0 0 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 26 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ