สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมัญจาคีรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอมัญจาคีรี

5,130

869

1

30

900

900

538

41

0

321

1. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 2 กรกฎาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 5 กันยายน 2562 200 106 0 1 107 107 0 9 0 98 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 10 กันยายน 2562 200 99 0 0 99 99 0 13 0 86 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 11 กันยายน 2562 200 60 0 0 60 60 0 10 0 50 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 12 กันยายน 2562 200 27 0 0 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 17 กันยายน 2562 200 47 0 1 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 19 กันยายน 2562 200 147 0 3 150 150 150 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 20 กันยายน 2562 200 48 0 5 53 53 53 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 24 กันยายน 2562 200 133 0 0 133 133 133 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 25 กันยายน 2562 200 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 26 กันยายน 2562 200 88 0 0 88 88 88 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 27 กันยายน 2562 200 69 0 0 69 69 69 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 3 ตุลาคม 2562 200 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ