สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแวงน้อย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแวงน้อย

1,180

129

0

159

288

288

0

0

0

288

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 31 สิงหาคม 2562 100 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 2 กันยายน 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 3 กันยายน 2562 90 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 5 กันยายน 2562 75 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 9 กันยายน 2562 60 30 0 8 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 11 กันยายน 2562 55 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 16 กันยายน 2562 80 10 0 22 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 17 กันยายน 2562 60 3 0 18 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 18 กันยายน 2562 60 15 0 14 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 19 กันยายน 2562 60 11 0 4 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ