สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพล

810

141

0

13

154

154

101

0

0

53

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 5 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 12 กันยายน 2562 80 42 0 3 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 19 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 24 กันยายน 2562 180 97 0 0 97 97 97 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 25 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 1 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ