สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านไผ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม บ้านไผ่

885

330

1

8

339

339

6

7

1

325

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 6 กันยายน 2562 80 3 1 0 4 4 0 2 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 18 กันยายน 2562 245 207 0 2 209 209 0 4 1 204 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 19 กันยายน 2562 240 120 0 0 120 120 0 1 0 119 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 25 กันยายน 2562 80 0 0 6 6 6 6 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 14 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 21 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 28 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ