สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองเรือ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองเรือ

260

74

0

0

74

74

30

1

0

43

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 8 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 22 สิงหาคม 2562 40 27 0 0 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 17 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ