สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสุวรรณคูหา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสุวรรณคูหา

7,300

2,289

0

24

2,313

2,313

256

268

0

1,789

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 2 สิงหาคม 2562 200 20 0 3 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 7 สิงหาคม 2562 100 57 0 1 58 58 0 4 0 54 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 8 สิงหาคม 2562 100 44 0 0 44 44 0 10 0 34 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 13 สิงหาคม 2562 100 60 0 0 60 60 0 15 0 45 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 14 สิงหาคม 2562 100 55 0 0 55 55 0 6 0 49 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 15 สิงหาคม 2562 100 69 0 2 71 71 0 6 0 65 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 20 สิงหาคม 2562 100 62 0 0 62 62 0 9 0 53 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 21 สิงหาคม 2562 100 59 0 0 59 59 0 6 0 53 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 22 สิงหาคม 2562 100 66 0 0 66 66 0 7 0 59 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 27 สิงหาคม 2562 400 258 0 0 258 258 0 63 0 195 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 28 สิงหาคม 2562 100 61 0 0 61 61 0 1 0 60 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 29 สิงหาคม 2562 100 45 0 1 46 46 0 8 0 38 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 2 กันยายน 2562 100 50 0 1 51 51 0 5 0 46 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 3 กันยายน 2562 100 57 0 1 58 58 0 4 0 54 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 4 กันยายน 2562 100 66 0 0 66 66 0 12 0 54 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 5 กันยายน 2562 100 68 0 0 68 68 0 8 0 60 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 6 กันยายน 2562 600 164 0 6 170 170 0 32 0 138 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 10 กันยายน 2562 400 204 0 1 205 205 0 10 0 195 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 17 กันยายน 2562 400 320 0 0 320 320 0 31 0 289 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 19 กันยายน 2562 400 146 0 1 147 147 0 17 0 130 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 20 กันยายน 2562 400 103 0 6 109 109 0 14 0 95 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 23 กันยายน 2562 600 152 0 0 152 152 152 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 25 กันยายน 2562 200 103 0 1 104 104 104 0 0 0 รายชื่อ
28. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 23 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ