สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีบุญเรือง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีบุญเรือง

3,155

953

1

18

972

972

117

207

1

647

1. ศาลาอเนกประสงค์วัดใหม่ศรีมงคล 27 สิงหาคม 2562 137 62 0 0 62 62 0 6 0 56 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลโนนสะอาด 28 สิงหาคม 2562 155 35 0 0 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลโนนสะอาด 28 สิงหาคม 2562 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลโนนสะอาด 29 สิงหาคม 2562 154 152 0 0 152 152 0 28 0 124 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลโนนสะอาด 29 สิงหาคม 2562 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 30 สิงหาคม 2562 166 151 0 0 151 151 0 61 0 90 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 30 สิงหาคม 2562 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 30 สิงหาคม 2562 350 50 0 9 59 59 0 29 0 30 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเคียนทอง 13 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านโนนสำราญ 16 กันยายน 2562 173 173 0 2 175 175 0 43 1 131 รายชื่อ
11. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเคียนทอง 18 กันยายน 2562 142 129 0 1 130 130 0 31 0 99 รายชื่อ
12. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเคียนทอง 19 กันยายน 2562 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 20 กันยายน 2562 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 23 กันยายน 2562 197 138 0 5 143 143 58 0 0 85 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 23 กันยายน 2562 142 58 0 0 58 58 58 0 0 0 รายชื่อ