สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโซ่พิสัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโซ่พิสัย

1,140

0

0

228

228

228

0

1

0

227

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 10 กรกฎาคม 2562 42 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 26 กรกฎาคม 2562 51 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 31 กรกฎาคม 2562 52 0 0 34 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 9 สิงหาคม 2562 35 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 15 สิงหาคม 2562 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 2 กันยายน 2562 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 3 กันยายน 2562 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ