สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสนางคนิคม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเสนางคนิคม

205

0

0

91

91

91

32

19

0

40

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 31 31 31 0 7 0 24 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 11 กันยายน 2562 80 0 0 28 28 28 0 12 0 16 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 25 กันยายน 2562 75 0 0 32 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ