สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชานุมาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชานุมาน

3,310

981

4

2

987

987

420

53

0

514

1. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 1 สิงหาคม 2562 80 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 7 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 14 สิงหาคม 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 21 สิงหาคม 2562 50 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 28 สิงหาคม 2562 50 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 3 กันยายน 2562 80 0 3 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 4 กันยายน 2562 50 16 0 1 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 5 กันยายน 2562 80 1 1 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 10 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 11 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 12 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 14 0 46 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 13 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 15 0 55 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 17 กันยายน 2562 70 69 0 1 70 70 0 8 0 62 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 20 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 24 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 26 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 27 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 28 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 2 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 9 ตุลาคม 2562 50 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 16 ตุลาคม 2562 50 49 0 0 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ