สรุปยอดห้องสอบ อำเภอซับใหญ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอซับใหญ่

2,620

403

1

4

408

408

2

157

2

247

1. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 100 46 0 0 46 46 0 3 1 42 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศพก.ซับใหญ่ 9 กันยายน 2562 110 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
7. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 10 กันยายน 2562 200 52 0 0 52 52 0 7 1 44 รายชื่อ
8. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 11 กันยายน 2562 200 16 0 0 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
9. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 12 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 16 กันยายน 2562 50 15 0 0 15 15 0 15 0 0 รายชื่อ
12. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 17 กันยายน 2562 200 51 0 0 51 51 0 47 0 4 รายชื่อ
13. ศพก.ซับใหญ่ 17 กันยายน 2562 100 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
14. ศพก.ซับใหญ่ 18 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 20 กันยายน 2562 470 177 1 2 180 180 0 82 0 98 รายชื่อ
17. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 23 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
18. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 30 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ