สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคอนสาร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคอนสาร

1,500

404

0

249

653

653

51

176

0

426

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 47 47 47 0 11 0 36 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 13 สิงหาคม 2562 55 1 0 42 43 43 0 4 0 39 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 15 สิงหาคม 2562 55 0 0 40 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 20 สิงหาคม 2562 75 0 0 46 46 46 0 2 0 44 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 22 สิงหาคม 2562 75 0 0 26 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 23 สิงหาคม 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 27 สิงหาคม 2562 75 0 0 45 45 45 0 12 0 33 รายชื่อ
10. หอประชุมอำเภอคอนสาร 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 29 สิงหาคม 2562 150 96 0 0 96 96 0 42 0 54 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 30 สิงหาคม 2562 120 102 0 0 102 102 0 39 0 63 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 18 กันยายน 2562 120 114 0 0 114 114 0 61 0 53 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 19 กันยายน 2562 120 91 0 0 91 91 51 0 0 40 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ