สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเทพสถิต

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเทพสถิต

8,315

2,449

1

79

2,529

2,529

756

158

1

1,614

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 5 สิงหาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 7 สิงหาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่บ้านวะตะแบก 28 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ้านไร่ 5 กันยายน 2562 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ้านไร่ 6 กันยายน 2562 68 66 0 2 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 6 กันยายน 2562 220 77 0 0 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 7 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 7 กันยายน 2562 100 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 9 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 9 กันยายน 2562 150 88 0 6 94 94 0 58 1 35 รายชื่อ
20. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 10 กันยายน 2562 150 101 0 8 109 109 0 55 0 54 รายชื่อ
21. บ้านโคกอนุ ต.นายางกลัก 10 กันยายน 2562 240 92 0 0 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 11 กันยายน 2562 100 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 11 กันยายน 2562 200 135 0 0 135 135 0 0 0 135 รายชื่อ
25. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 11 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 12 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 12 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 12 กันยายน 2562 150 73 0 8 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
30. หอประชุม อบต.โป่งนก 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 13 กันยายน 2562 240 86 0 2 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
32. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 13 กันยายน 2562 250 57 0 1 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
33. หอประชุม อบต.โป่งนก 13 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 13 กันยายน 2562 300 73 0 0 73 73 0 0 0 73 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 14 กันยายน 2562 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. หอประชุม อบต.โป่งนก 14 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 14 กันยายน 2562 200 99 0 7 106 106 0 41 0 65 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 15 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 15 กันยายน 2562 300 53 0 4 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
40. หอประชุม อบต.โป่งนก 15 กันยายน 2562 209 205 0 12 217 217 0 1 0 216 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 16 กันยายน 2562 104 102 0 0 102 102 0 0 0 102 รายชื่อ
42. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 16 กันยายน 2562 300 108 0 26 134 134 0 0 0 134 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 16 กันยายน 2562 220 212 0 1 213 213 0 0 0 213 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 17 กันยายน 2562 230 133 0 0 133 133 133 0 0 0 รายชื่อ
45. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 18 กันยายน 2562 220 43 0 0 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 18 กันยายน 2562 83 60 0 1 61 61 61 0 0 0 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 19 กันยายน 2562 300 130 0 0 130 130 130 0 0 0 รายชื่อ
50. องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 19 กันยายน 2562 200 141 0 0 141 141 141 0 0 0 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. หอประชุม อบต.โป่งนก 21 กันยายน 2562 250 116 0 0 116 116 116 0 0 0 รายชื่อ
53. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 23 กันยายน 2562 300 67 0 0 67 67 67 0 0 0 รายชื่อ
54. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 25 กันยายน 2562 260 65 0 0 65 65 65 0 0 0 รายชื่อ