สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองบัวระเหว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองบัวระเหว

6,091

1,414

0

1,329

2,743

2,743

0

40

8

2,695

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 9 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 10 กรกฎาคม 2562 65 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 11 กรกฎาคม 2562 65 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 15 กรกฎาคม 2562 25 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 23 กรกฎาคม 2562 55 0 0 33 33 33 0 0 1 32 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 26 กรกฎาคม 2562 70 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 27 กรกฎาคม 2562 90 0 0 70 70 70 0 0 1 69 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 29 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 30 กรกฎาคม 2562 250 0 0 171 171 171 0 0 0 171 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 5 สิงหาคม 2562 15 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 13 สิงหาคม 2562 140 0 0 94 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 14 สิงหาคม 2562 72 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 16 สิงหาคม 2562 35 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 17 สิงหาคม 2562 65 1 0 56 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
29. เทศบาลตำบลห้วยแย้ 17 สิงหาคม 2562 250 0 0 192 192 192 0 1 1 190 รายชื่อ
30. เทศบาลตำบลห้วยแย้ 18 สิงหาคม 2562 160 0 0 126 126 126 0 0 2 124 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 19 สิงหาคม 2562 75 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 20 สิงหาคม 2562 51 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 21 สิงหาคม 2562 36 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
34. ศาลากลางบ้านซับหวาย ตำบลห้วยแย้ 22 สิงหาคม 2562 200 5 0 0 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 22 สิงหาคม 2562 15 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ศาลากลางบ้านซับหวาย ตำบลห้วยแย้ 23 สิงหาคม 2562 235 144 0 2 146 146 0 14 1 131 รายชื่อ
38. ศาลากลางบ้านหนองตานา ตำบลโสกปลาดุก 24 สิงหาคม 2562 85 65 0 4 69 69 0 2 0 67 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 26 สิงหาคม 2562 15 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 27 สิงหาคม 2562 280 65 0 0 65 65 0 1 0 64 รายชื่อ
41. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่1 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
42. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 28 สิงหาคม 2562 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 28 สิงหาคม 2562 100 7 0 39 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
44. ศาลากลางบ้านหนองกองแก้ว 28 สิงหาคม 2562 150 79 0 3 82 82 0 12 0 70 รายชื่อ
45. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่1 29 สิงหาคม 2562 250 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
46. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 29 สิงหาคม 2562 260 137 0 21 158 158 0 0 0 158 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 15 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
48. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
49. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 2 กันยายน 2562 10 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
50. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 3 กันยายน 2562 20 9 0 3 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 4 กันยายน 2562 31 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
52. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 4 กันยายน 2562 10 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
53. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่1 5 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
54. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 5 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 5 กันยายน 2562 10 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
56. ศาลากลางบ้านหนองกองแก้ว 5 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 6 กันยายน 2562 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 6 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 9 กันยายน 2562 31 12 0 4 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
60. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 9 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
61. ศาลากลางบ้านหัวสะพาน หมู่ 6 13 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ศาลากลางบ้านคลองงูเหลือม วันที่ 14 ก.ย. 62 16 กันยายน 2562 130 96 0 15 111 111 0 0 2 109 รายชื่อ
63. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่ หมู่ 16 วันที่ 19 ก.ย. 62 16 กันยายน 2562 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 16 กันยายน 2562 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. ศาลากลางบ้านซับหวาย ตำบลห้วยแย้ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 17 กันยายน 2562 141 66 0 16 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
67. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่ หมู่ 16 วันที่ 19 ก.ย. 62 17 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
68. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 17 กันยายน 2562 150 81 0 0 81 81 0 1 0 80 รายชื่อ
69. ศาลากลางบ้านหัวสะพาน หมู่ 6 17 กันยายน 2562 150 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 17 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 18 กันยายน 2562 15 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 18 กันยายน 2562 180 180 0 0 180 180 0 0 0 180 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 19 กันยายน 2562 110 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
74. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 19 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 19 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 20 กันยายน 2562 288 287 0 0 287 287 0 3 0 284 รายชื่อ