สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบำเหน็จณรงค์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบำเหน็จณรงค์

4,188

1,031

1

255

1,287

1,287

96

76

29

1,086

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 7 สิงหาคม 2562 128 1 0 68 69 69 0 5 0 64 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 14 สิงหาคม 2562 150 0 0 60 60 60 0 4 12 44 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 15 สิงหาคม 2562 150 0 1 74 75 75 0 6 0 69 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 16 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 22 สิงหาคม 2562 100 7 0 4 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 37 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 26 สิงหาคม 2562 120 119 0 0 119 119 0 9 0 110 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 26 สิงหาคม 2562 50 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 27 สิงหาคม 2562 120 113 0 0 113 113 0 8 0 105 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 28 สิงหาคม 2562 150 116 0 0 116 116 0 8 0 108 รายชื่อ
21. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 28 สิงหาคม 2562 50 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 29 สิงหาคม 2562 120 120 0 0 120 120 0 8 0 112 รายชื่อ
23. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 29 สิงหาคม 2562 50 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 30 สิงหาคม 2562 120 107 0 0 107 107 0 11 0 96 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 17 กันยายน 2562 150 107 0 0 107 107 0 7 15 85 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 20 กันยายน 2562 150 126 0 0 126 126 0 2 0 124 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 23 กันยายน 2562 150 127 0 0 127 127 37 0 2 88 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 24 กันยายน 2562 150 59 0 0 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ