สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจัตุรัส

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอจัตุรัส

3,450

899

0

126

1,025

1,025

0

166

0

859

1. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 23 กรกฎาคม 2562 70 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 26 กรกฎาคม 2562 90 0 0 35 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 29 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 30 กรกฎาคม 2562 90 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 31 กรกฎาคม 2562 90 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 2 สิงหาคม 2562 90 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคม ม.5 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 26 สิงหาคม 2562 200 2 0 1 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองซึก วัดหนองซึก ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 13 ต.ส้มป่อย 27 สิงหาคม 2562 200 157 0 0 157 157 0 13 0 144 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. วัดราษี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส 28 สิงหาคม 2562 200 111 0 0 111 111 0 11 0 100 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ที่ทำการกำนันตำบลบ้านขาม 29 สิงหาคม 2562 200 116 0 5 121 121 0 25 0 96 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลาประชาคม ม.5 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 29 สิงหาคม 2562 200 119 0 0 119 119 0 12 0 107 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 30 สิงหาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
25. ศาลารวมใจ ม.8 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส 30 สิงหาคม 2562 200 91 0 0 91 91 0 13 0 78 รายชื่อ
26. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน อ.จัตุรัส 31 สิงหาคม 2562 200 97 0 0 97 97 0 11 0 86 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส 31 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 2 กันยายน 2562 200 73 0 0 73 73 0 73 0 0 รายชื่อ
29. ศาลาประชาคม ม.11 ต. บ้านกอก อ.จัตุรัส 3 กันยายน 2562 200 132 0 0 132 132 0 1 0 131 รายชื่อ