สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองชัยภูมิ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองชัยภูมิ

4,700

1,093

2

11

1,106

1,106

230

41

0

835

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 6 สิงหาคม 2562 100 30 0 0 30 30 0 30 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 8 สิงหาคม 2562 100 3 0 1 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 9 สิงหาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 3 กันยายน 2562 300 281 2 7 290 290 0 0 0 290 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว 3 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 4 กันยายน 2562 300 124 0 3 127 127 0 1 0 126 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว 4 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 13 กันยายน 2562 200 167 0 0 167 167 0 0 0 167 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 17 กันยายน 2562 250 246 0 0 246 246 0 5 0 241 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 20 กันยายน 2562 150 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน 24 กันยายน 2562 200 137 0 0 137 137 137 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 27 กันยายน 2562 300 93 0 0 93 93 93 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ