สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไทยเจริญ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอไทยเจริญ

158

92

0

0

92

92

92

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ 19 กันยายน 2562 78 77 0 0 77 77 77 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ 26 กันยายน 2562 80 12 0 0 12 12 12 0 0 0 รายชื่อ