สรุปยอดห้องสอบ อำเภอป่าติ้ว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอป่าติ้ว

1,564

392

0

0

392

392

251

0

2

139

1. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 20 กันยายน 2562 400 139 0 0 139 139 0 0 0 139 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 25 กันยายน 2562 350 253 0 0 253 253 251 0 2 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 22 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 20 พฤศจิกายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 20 ธันวาคม 2562 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ