สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคำเขื่อนแก้ว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคำเขื่อนแก้ว

465

398

0

2

400

400

0

0

0

400

1. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 20 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 23 สิงหาคม 2562 50 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 27 สิงหาคม 2562 60 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 28 สิงหาคม 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
5. ศาลาวัดบ้านทุ่งมน 5 กันยายน 2562 65 64 0 1 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมบ้านคำม่วง หมู่ที่๗ 6 กันยายน 2562 60 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 10 กันยายน 2562 50 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
8. ศาลาวัดวัดบ้านโซงหมู่1 ต.ทุ่งมน 17 กันยายน 2562 60 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ