สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุดชุม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกุดชุม

409

109

0

3

112

112

7

2

0

103

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 10 กันยายน 2562 27 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 11 กันยายน 2562 27 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 17 กันยายน 2562 25 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 18 กันยายน 2562 30 27 0 3 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 24 กันยายน 2562 50 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 26 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 28 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ