สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำขุ่น

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอน้ำขุ่น

2,861

81

0

0

81

81

1

0

1

79

1. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลตาเกา 5 กันยายน 2562 80 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลตาเกา 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 1 19 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอ 6 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. เทศบาลตำบลตาเกา 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลตาเกา 26 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. เทศบาลตำบลตาเกา 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. เทศบาลตำบลตาเกา 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ