สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเหล่าเสือโก้ก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเหล่าเสือโก้ก

1,170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ