สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งศรีอุดม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทุ่งศรีอุดม

2,430

200

0

0

200

200

100

27

0

73

1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 11 กันยายน 2562 150 100 0 0 100 100 0 27 0 73 รายชื่อ
21. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 26 กันยายน 2562 80 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
30. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ