สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ไทร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพธิ์ไทร

1,100

363

0

16

379

379

0

88

2

289

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 20 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 25 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 11 กันยายน 2562 80 67 0 0 67 67 0 21 1 45 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 12 กันยายน 2562 80 66 0 14 80 80 0 21 0 59 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 13 กันยายน 2562 80 79 0 1 80 80 0 19 0 61 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 14 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 16 1 63 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 15 กันยายน 2562 80 71 0 1 72 72 0 11 0 61 รายชื่อ