สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาจะหลวย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาจะหลวย

420

400

0

5

405

405

0

69

0

336

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 10 กันยายน 2562 140 139 0 0 139 139 0 37 0 102 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 11 กันยายน 2562 140 130 0 1 131 131 0 16 0 115 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 12 กันยายน 2562 140 131 0 4 135 135 0 16 0 119 รายชื่อ