สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขมราฐ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขมราฐ

1,130

222

2

5

229

229

13

21

0

195

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 18 กรกฎาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 12 กันยายน 2562 80 54 1 3 58 58 0 3 0 55 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 13 กันยายน 2562 80 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 18 กันยายน 2562 85 61 1 1 63 63 0 18 0 45 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 19 กันยายน 2562 80 47 0 1 48 48 13 0 0 35 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ