สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโขงเจียม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโขงเจียม

360

49

0

0

49

49

49

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 22 กันยายน 2562 120 49 0 0 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 28 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ