สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพยุห์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพยุห์

780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 2 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 16 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ