สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเบญจลักษ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเบญจลักษ์

480

277

0

0

277

277

277

0

0

0

1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 24 กันยายน 2562 240 157 0 0 157 157 157 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2562 240 120 0 0 120 120 120 0 0 0 รายชื่อ