สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองจันทร์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองจันทร์

600

0

34

0

34

34

0

1

0

33

1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 200 0 2 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 200 0 32 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ