สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูสิงห์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอภูสิงห์

4,500

1

875

52

928

928

8

132

0

788

1. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 สิงหาคม 2562 30 0 26 1 27 27 0 3 0 24 รายชื่อ
2. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 สิงหาคม 2562 30 0 26 3 29 29 0 5 0 24 รายชื่อ
3. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 สิงหาคม 2562 50 0 49 1 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
4. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 สิงหาคม 2562 50 0 42 7 49 49 0 5 0 44 รายชื่อ
5. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8 สิงหาคม 2562 50 1 47 2 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
6. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9 สิงหาคม 2562 30 0 30 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
7. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13 สิงหาคม 2562 50 0 44 3 47 47 0 10 0 37 รายชื่อ
8. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 15 สิงหาคม 2562 50 0 47 2 49 49 0 10 0 39 รายชื่อ
9. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 16 สิงหาคม 2562 80 0 70 10 80 80 0 24 0 56 รายชื่อ
10. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20 สิงหาคม 2562 80 0 78 2 80 80 0 18 0 62 รายชื่อ
11. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 22 สิงหาคม 2562 200 0 73 7 80 80 0 6 0 74 รายชื่อ
12. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 23 สิงหาคม 2562 200 0 19 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 27 สิงหาคม 2562 200 0 78 2 80 80 0 15 0 65 รายชื่อ
14. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 28 สิงหาคม 2562 200 0 47 2 49 49 0 7 0 42 รายชื่อ
15. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 29 สิงหาคม 2562 200 0 24 4 28 28 0 5 0 23 รายชื่อ
16. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 30 สิงหาคม 2562 200 0 27 0 27 27 0 10 0 17 รายชื่อ
17. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 กันยายน 2562 200 0 8 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
18. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 กันยายน 2562 200 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12 กันยายน 2562 200 0 34 1 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
23. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 18 กันยายน 2562 200 0 79 0 79 79 0 2 0 77 รายชื่อ
25. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 19 กันยายน 2562 200 0 26 4 30 30 8 0 0 22 รายชื่อ
26. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมงานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ