สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีรัตนะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีรัตนะ

3,073

98

66

63

227

227

1

21

0

205

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 6 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 7 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 12 กรกฎาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 16 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 17 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 18 กรกฎาคม 2562 60 0 14 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 20 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 27 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 2 สิงหาคม 2562 100 0 15 3 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 6 สิงหาคม 2562 40 0 3 15 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 10 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 11 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 13 สิงหาคม 2562 80 0 17 2 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 7 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 17 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 20 สิงหาคม 2562 100 0 1 3 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 25 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 29 สิงหาคม 2562 100 0 4 17 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 30 สิงหาคม 2562 53 0 2 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 31 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 11 กันยายน 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
42. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 12 กันยายน 2562 160 76 0 0 76 76 0 11 0 65 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 13 กันยายน 2562 100 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 19 กันยายน 2562 160 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ