สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขุนหาญ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอขุนหาญ

4,138

151

1

53

205

205

0

60

0

145

1. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 สิงหาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 80 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 40 7 0 2 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
6. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 30 5 0 1 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 20 1 0 19 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 80 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 36 17 0 3 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 60 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 32 7 0 5 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 32 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
20. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 40 12 1 7 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
21. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118. ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119. ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120. เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ