สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไพรบึง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอไพรบึง

1,420

0

5

0

5

5

0

0

0

5

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 12 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 16 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 17 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 26 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง 23 สิงหาคม 2562 20 0 5 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ