สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขุขันธ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอขุขันธ์

1,540

169

2

5

176

176

0

14

0

162

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 100 19 1 1 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 100 57 0 1 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 100 92 0 3 95 95 0 11 0 84 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 100 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ