สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสังขะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม สังขะ

1,865

134

399

80

613

613

0

52

10

551

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 8 สิงหาคม 2562 60 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 14 สิงหาคม 2562 100 17 5 2 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 14 สิงหาคม 2562 100 77 0 0 77 77 0 1 0 76 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 15 สิงหาคม 2562 100 0 9 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
5. ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 15 สิงหาคม 2562 160 0 90 4 94 94 0 7 2 85 รายชื่อ
6. ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 16 สิงหาคม 2562 160 0 105 3 108 108 0 9 0 99 รายชื่อ
7. ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 19 สิงหาคม 2562 160 4 69 27 100 100 0 11 6 83 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 19 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 20 สิงหาคม 2562 100 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 23 สิงหาคม 2562 115 1 35 27 63 63 0 7 1 55 รายชื่อ
14. ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 26 สิงหาคม 2562 50 1 27 6 34 34 0 4 0 30 รายชื่อ
15. ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 30 สิงหาคม 2562 130 0 50 8 58 58 0 10 1 47 รายชื่อ
16. ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 3 กันยายน 2562 60 0 6 1 7 7 0 2 0 5 รายชื่อ
17. ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ