สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชุมพลบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชุมพลบุรี

75

50

0

0

50

50

0

0

0

50

1. องค์การบริหารส่วนตำบลสระขุด 19 สิงหาคม 2562 63 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภอชุมพลบุรี 23 สิงหาคม 2562 12 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ