สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแคนดง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแคนดง

471

291

0

15

306

306

8

0

0

298

1. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 23 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 24 กรกฎาคม 2562 9 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 6 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 7 สิงหาคม 2562 30 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 8 สิงหาคม 2562 30 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
6. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 9 สิงหาคม 2562 30 30 0 1 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
7. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 13 สิงหาคม 2562 30 28 0 1 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
8. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 14 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
9. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 15 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
10. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 16 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
11. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 19 สิงหาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 13 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
13. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 26 กันยายน 2562 20 7 0 1 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
14. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ที่ว่าการอำเภอแคนดง 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ