สรุปยอดห้องสอบ อำเภอละหานทราย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอละหานทราย

5,000

756

0

16

772

772

8

97

0

667

1. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 7 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 8 สิงหาคม 2562 100 49 0 0 49 49 0 3 0 46 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 12 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 13 สิงหาคม 2562 100 82 0 0 82 82 0 11 0 71 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 14 สิงหาคม 2562 100 9 0 0 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 15 สิงหาคม 2562 200 65 0 1 66 66 0 1 0 65 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 20 สิงหาคม 2562 200 97 0 10 107 107 0 1 0 106 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 23 สิงหาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 28 สิงหาคม 2562 200 42 0 1 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 9 กันยายน 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 11 กันยายน 2562 200 152 0 1 153 153 0 32 0 121 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 12 กันยายน 2562 320 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 13 กันยายน 2562 200 112 0 0 112 112 0 30 0 82 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 17 กันยายน 2562 320 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 18 กันยายน 2562 600 130 0 2 132 132 0 8 0 124 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 19 กันยายน 2562 200 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 20 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 25 กันยายน 2562 320 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 27 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 30 กันยายน 2562 200 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ