สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำทะเมนชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลำทะเมนชัย

2,290

23

0

98

121

121

0

66

1

54

1. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 14 สิงหาคม 2562 205 0 0 91 91 91 0 43 1 47 รายชื่อ
8. ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำทะเมนชัย 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 16 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำทะเมนชัย 17 กันยายน 2562 300 23 0 0 23 23 0 23 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 17 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 17 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ