สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระทองคำ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพระทองคำ

5,733

264

0

490

754

754

174

131

6

443

1. ห้องประชุมกองทุนหมู่บ้าน อำเภอพระทองคำ 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 37 37 37 0 4 1 32 รายชื่อ
2. ห้องประชุมกองทุนหมู่บ้าน อำเภอพระทองคำ 25 กรกฎาคม 2562 52 0 0 30 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
3. ห้องประชุมกองทุนหมู่บ้าน อำเภอพระทองคำ 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 39 39 39 0 19 0 20 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 65 65 65 0 3 0 62 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 47 47 47 0 3 2 42 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 1 สิงหาคม 2562 100 3 0 58 61 61 0 15 0 46 รายชื่อ
7. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 2 สิงหาคม 2562 100 22 0 76 98 98 0 25 1 72 รายชื่อ
9. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 65 65 65 0 19 2 44 รายชื่อ
13. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
15. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
17. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 14 สิงหาคม 2562 101 0 0 53 53 53 0 8 0 45 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 12 12 12 0 12 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 17 กันยายน 2562 60 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 17 กันยายน 2562 40 54 0 0 54 54 0 13 0 41 รายชื่อ
60. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 19 กันยายน 2562 40 7 0 0 7 7 1 0 0 6 รายชื่อ
63. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 19 กันยายน 2562 60 5 0 0 5 5 2 0 0 3 รายชื่อ
64. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 20 กันยายน 2562 40 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
65. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 20 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
66. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 23 กันยายน 2562 100 21 0 0 21 21 21 0 0 0 รายชื่อ
69. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 25 กันยายน 2562 40 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
73. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 1 ตุลาคม 2562 40 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
79. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 2 ตุลาคม 2562 40 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
80. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ