สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเทพารักษ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเทพารักษ์

3,363

375

1

1,509

1,885

1,885

154

23

4

1,704

1. ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 สิงหาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. ศาลากลางบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสมา 2 สิงหาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 98 0 0 88 88 88 0 0 2 86 รายชื่อ
6. ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 71 0 0 69 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 106 0 0 105 105 105 0 1 0 104 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 13 สิงหาคม 2562 11 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 84 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลวังยายทอง ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 152 0 0 149 149 149 0 0 0 149 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลากลางบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสมา 15 สิงหาคม 2562 25 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลวังยายทอง ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 139 0 0 112 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลวังยายทอง ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 158 0 0 138 138 138 0 0 0 138 รายชื่อ
22. ศาลาประชาคมหมู่7 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 19 สิงหาคม 2562 63 0 0 54 54 54 0 1 0 53 รายชื่อ
23. ศาลาประชาคมหมู่7 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 20 สิงหาคม 2562 131 0 0 97 97 97 0 1 1 95 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. อบต.ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 21 สิงหาคม 2562 181 0 0 163 163 163 0 0 0 163 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. อบต.ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 153 0 0 150 150 150 0 1 0 149 รายชื่อ
28. อบต.ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 183 0 0 168 168 168 0 2 0 166 รายชื่อ
29. อบต.ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 26 สิงหาคม 2562 171 0 0 91 91 91 0 3 1 87 รายชื่อ
30. วัดโคกกระบือ หมู่ 20 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 26 สิงหาคม 2562 43 41 0 0 41 41 0 2 0 39 รายชื่อ
31. หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 12 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 12 กันยายน 2562 150 148 1 1 150 150 0 3 0 147 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 26 กันยายน 2562 200 153 0 1 154 154 154 0 0 0 รายชื่อ