สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังน้ำเขียว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังน้ำเขียว

5,875

576

1

802

1,379

1,379

44

79

2

1,254

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 3 กรกฎาคม 2562 45 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 34 34 34 0 2 0 32 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 12 กรกฎาคม 2562 200 0 0 14 14 14 0 12 0 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 19 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 31 กรกฎาคม 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 50 8 0 7 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 28 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 50 22 0 19 41 41 0 4 0 37 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 75 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องใหม่ 8 สิงหาคม 2562 100 7 0 12 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 50 16 0 20 36 36 0 11 2 23 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 50 8 0 21 29 29 0 5 0 24 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 13 สิงหาคม 2562 75 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 75 10 0 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 75 17 0 8 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 75 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 20 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 20 สิงหาคม 2562 75 17 0 2 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 75 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 75 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 4 กันยายน 2562 50 2 0 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 6 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 9 กันยายน 2562 130 0 0 83 83 83 0 1 0 82 รายชื่อ
49. องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 10 กันยายน 2562 170 0 0 128 128 128 0 0 0 128 รายชื่อ
50. องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 11 กันยายน 2562 170 0 1 133 134 134 0 3 0 131 รายชื่อ
51. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 12 กันยายน 2562 100 25 0 12 37 37 0 1 0 36 รายชื่อ
52. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 13 กันยายน 2562 100 20 0 6 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
53. องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 13 กันยายน 2562 50 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 16 กันยายน 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55. องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 18 กันยายน 2562 100 25 0 4 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
56. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 18 กันยายน 2562 115 37 0 9 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
57. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 18 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 2 0 47 รายชื่อ
58. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องใหม่ 18 กันยายน 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
59. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง 18 กันยายน 2562 430 120 0 110 230 230 0 0 0 230 รายชื่อ
60. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องใหม่ 19 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
61. องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 19 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
62. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 19 กันยายน 2562 50 27 0 0 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
63. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง 19 กันยายน 2562 300 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
64. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 20 กันยายน 2562 140 78 0 6 84 84 0 21 0 63 รายชื่อ
65. องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง 23 กันยายน 2562 180 44 0 0 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
66. องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 23 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ