สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยแถลง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอห้วยแถลง

905

0

0

192

192

192

141

0

0

51

1. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 2 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง 13 กันยายน 2562 50 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแภลง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแภลง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแภลง 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. อบต.งิ้ว 21 กันยายน 2562 150 0 0 141 141 141 141 0 0 0 รายชื่อ